Cảnh sát Trung Quốc: Những lần giả dạng để lấy cớ đàn áp dân